Burmistrz Miasta Malborka zaprasza młodzież malborskich szkół oraz młodzież, która mieszka w naszym mieście ale uczy się poza Malborkiem, do udziału w Malborskim Budżecie Obywatelskim „Junior”, w skrócie MBOJ.

MBOJ daje szanse na realizację autorskich projektów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i społecznym. MBOJ to wsparcie kreatywności, przedsiębiorczości i zaangażowania młodzieży w życie społeczności lokalnej. Jego podstawą są innowacyjne i ważne z punktu widzenia młodych przedsięwzięcia.
Przygotowanie każdego projektu będzie wymagało od młodych ludzi ważnych umiejętności: diagnozowania lokalnych potrzeb, planowania i dobrej pracy zespołowej, rozwijając ich przedsiębiorczość oraz obywatelskość. 


REGULAMIN MALBORSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO JUNIOR

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Mając na celu promocję postaw obywatelskich, wzrost aktywności uczniów z miasta Malborka oraz uczniów uczących się w szkołach mających siedzibę na terenie miasta Malborka oraz zachęcenie do dyskusji na temat ich zainteresowań i potrzeb w zakresie organizacji i realizacji zadań skierowanych do dzieci i młodzieży, tworzy się
  w mieście Malborku tzw. Malborski Budżet Obywatelski Junior – w skrócie „MBOJ”.
 2. MBOJ należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu gminy na wskazane propozycje zadań
  o charakterze lokalnym. Jest procedurą wskazywania istotnych zadań oraz ich wybór do realizacji w głosowaniu, skutkujący sfinansowaniem tych zadań z budżetu miasta Malborka w ramach posiadanych środków.
 3. MBOJ dotyczy działań, których realizacja leży w zakresie zadań własnych gminy.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych MBOJ.
 5. Władze samorządowe miasta Malborka będą podejmowały działania mające na celu propagowanie wśród mieszkańców idei MBOJ.

§ 2. Zgłaszanie propozycji zadań.

 1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych:
 • zamieszkujący na terenie miasta Malborka,
 • zamieszkujący poza terenem miasta Malborka, uczący się w szkołach mających siedzibę na terenie miasta Malborka.
 1. Proponowanym zadaniem mogą być działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym oraz sportowym służące mieszkańcom miasta Malborka.
 2. W ramach MBOJ nie mogą być składane wnioski na realizację zadań:
 • które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu zadania (np. opłaty za media, konieczność zakupu materiałów, opłaty obsługi itp.),
 • przekraczających kwotę na jedno zadanie określoną zarządzeniem Burmistrza Miasta Malborka
 • wymagających współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia,
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności
 • dotyczących remontu, budowy, przebudowy lub zakupu wyposażenia
 • które nie będą ogólnodostępne dla mieszkańców miasta.
 1. Osobą reprezentującą wnioskodawców musi być osoba pełnoletnia.
 2. W celu ułatwienia przygotowania wniosków o ujęcie zadania w MBOJ możliwe będą konsultacje z członkami Zespołu ds. MBOJ wskazanymi Zarządzeniem Burmistrza Miasta Malborka.
 3. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Wydziałów Urzędu Miasta Malborka, miejskich jednostek organizacyjnych, Radni Miasta Malborka oraz Młodzieżowej Rady Miasta Malborka.
 4. Wypełnione wnioski należy dostarczyć osobiście do punktu Biura Obsługi Interesanta mieszczącego się na parterze Urzędu Miasta w terminie podanym w harmonogramie.
 5. Do skutecznego złożenia wniosku wystarczy podpis osoby reprezentującej wnioskodawców.
 6. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

§ 3. Analiza wniosków

 1. Weryfikacja oraz analiza złożonych wniosków zostanie przeprowadzona pod względem formalnym oraz merytorycznym tj. praktycznej możliwości realizacji zadań ze względu na planowane zadania gminy, gospodarność, a także możliwości finansowe i techniczne.
 2. Weryfikacji oraz analizy formalnej oraz merytorycznej dokona Zespół ds. MBOJ.
 3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych Zespół wezwie pisemnie, telefonicznie lub pocztą e-mail wnioskodawcę do usunięcia braków lub uzupełnienia wniosku. W przypadku nieusunięcia braków lub niedokonania uzupełnień przez wnioskodawcę w terminie 7 dni od wezwania, wniosek zostanie odrzucony i nie będzie podlegał dalszej procedurze.
 4. Wnioskodawcy, których zadania zostaną ocenione negatywnie, moją możliwość odwołania od decyzji Zespołu ds. MBOJ w formie pisemnej w terminie 7 dni od otrzymania informacji.
 5. Odwołania rozpatrywane są przez Zespół w terminie 3 dni roboczych od wpłynięcia odwołania.
 6. W przypadku, gdy odwołanie zostanie rozpatrzone negatywnie, wniosek jest odrzucany. Ocena pozytywna wniosku skutkuje wpisaniem na listę zadań poddanych pod głosowanie.
 7. Wnioski dotyczące zbliżonych propozycji zadań mogą zostać pogrupowane
  w zadania, w konsultacji z wnioskodawcami.
 8. Wnioski, które pozytywnie przejdą analizę opisaną wyżej tworzą listę propozycji zadań do MBOJ.
 9. Lista propozycji zadań do MBOJ zostanie podana do publicznej wiadomości.

§ 4.  Wybór  zadań  do  realizacji

 1. Głosowanie odbędzie się:
 1. a) dla uczniów szkół na terenie miasta Malborka – w ich macierzystych szkołach,
 2. b) dla pozostałych uprawnionych w Urzędzie Miasta Malborka.
 1. Każdy uprawniony ma prawo głosować tylko raz.
 2. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku X w kratce obok nazwy maksymalnie 3 zadań.
 3. Wszystkie karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych tzn. czy nie zawierają błędów lub naruszeń zasad wskazanych na kartach do głosowania.
 4. Propozycje zadań, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta Malborka i zaproponowane przez Burmistrza do realizacji
  w ramach możliwości finansowych miasta Malborka.
 5. Zadania, o których mowa wyżej tworzą MBOJ.
 6. MBOJ zostanie wprowadzony do budżetu miasta Malborka w drodze uchwały Rady Miasta Malborka.

§ 5. Realizacja zadań

 1. Wybrane w głosowaniu zadania zostaną skierowane do realizacji pod nadzorem właściwego Wydziału Urzędu Miasta Malborka we współpracy z autorami wniosków na każdym etapie realizacji zadania.
 2. Po realizacji zadania wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania do Urzędu Miasta Malborka sprawozdania z realizacji oraz relacji zdjęciowej.