Burmistrz Miasta Malborka zaprasza młodzież malborskich szkół oraz młodzież, która mieszka w naszym mieście ale uczy się poza Malborkiem, do udziału w Malborskim Budżecie Obywatelskim „Junior”, w skrócie MBOJ.

MBOJ daje szanse na realizację autorskich projektów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i społecznym. MBOJ to wsparcie kreatywności, przedsiębiorczości i zaangażowania młodzieży w życie społeczności lokalnej. Jego podstawą są innowacyjne i ważne z punktu widzenia młodych przedsięwzięcia.
Przygotowanie każdego projektu będzie wymagało od młodych ludzi ważnych umiejętności: diagnozowania lokalnych potrzeb, planowania i dobrej pracy zespołowej, rozwijając ich przedsiębiorczość oraz obywatelskość.


ZASADY MALBORSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO JUNIOR

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Malborka określone są jako „MBOJ”.
2. Propozycja zadania, o którym mowa w ust. 1 może dotyczyć działań, których realizacja leży w zakresie zadań własnych gminy, możliwych do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Proponowanym zadaniem mogą być działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym oraz sportowym służące mieszkańcom miasta Malborka.

§ 2. Ograniczenia kwoty projektu zgłoszonego do MBOJ
Ogranicza się wartość jednego projektu do kwoty 5.000 zł z limitu środków finansowych przeznaczonych na MBOJ.

§ 3. Zgłaszanie zadań do Budżetu Obywatelskiego
1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są osoby które zameldowane są na terenie miasta Malborka oraz osoby zameldowane poza terenem miasta Malborka, uczące się w szkołach mających siedzibę na terenie miasta Malborka.
2. Formularz wniosku dostępny będzie:
a) na wyodrębnionej stronie internetowej w formie do pobrania, edycji i wydruku
b) w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Malborka w Biurze Obsługi Interesanta
3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy:
a) podać nazwę zadania
b) wskazać miejsce realizacji zadania, które może dotyczyć jedynie terenów będących własnością lub w dysponowaniu gminy (z wyłączeniem między innymi: terenów zamkniętych, własności prywatnej, własności spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych)
c) wskazać zakres tematyczny do zadania,
d) dokonać precyzyjnego opisu proponowanego zadania,
e) podać szacunkowy koszt realizacji zadania,
f) podać pełne dane identyfikujące pełnoletnią osobę reprezentującą wnioskodawców (imię, nazwisko, nazwa szkoły, PESEL oraz dodatkowo adres e-mail i telefon kontaktowy)
g) podać pełne dane identyfikujące 5 osób popierających wniosek (imię, nazwisko, nazwa szkoły, PESEL), przy czym osoby popierające muszą spełniać warunek określony w ust. 1.
4. W celu ułatwienia młodzieży przygotowania wniosków o ujęcie zadania w MBOJ możliwe będą konsultacje z członkami Zespołu ds. MBOJ.
5. W ramach MBOJ nie mogą być zgłaszane propozycje, które:
a) po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu zadania,
b) przekraczające kwoty o których mowa w § 2 niniejszych Zasad,
c) wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia,
d) naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
e) dotyczą remontu, budowy, przebudowy lub zakupu wyposażenia,
f) nie będą ogólnodostępne dla mieszkańców miasta.
6. Wnioski można składać osobiście do punktu Biura Obsługi Interesanta mieszczącego się na parterze Urzędu Miasta.
7. Wnioski będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem.
8. Osoba zgłaszająca wniosek wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w MBOJ miasta zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922)
9. W przypadku osoby niepełnoletniej, zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wyrazić jedynie opiekun prawny.

§ 4. Analiza wniosków
1. Analiza złożonych wniosków zostanie przeprowadzona pod względem formalnym oraz merytorycznym tj. praktycznej możliwości realizacji wniosków ze względu na planowane zadania gminy, gospodarność, a także możliwości finansowe i techniczne.
2. Analizy formalnej dokona Zespół ds. MBOJ.
3. Analizy merytorycznej dokona właściwy Wydział Urzędu Miasta Malborka.
4. Po pozytywnej analizie formalnej wniosku, listy poparcia oraz zgody opiekunów prawnych (rodziców) na przetwarzanie danych osobowych zostaną zniszczone.
5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych Zespół wezwie wnioskodawcę, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail, do usunięcia braków lub uzupełnienia wniosku. W przypadku nieusunięcia braków lub niedokonania uzupełnień przez wnioskodawcę w terminie 3 dni roboczych od wezwania, wniosek zostanie odrzucony i nie będzie podlegał dalszej procedurze.
6. Wnioskodawcy, których projekty zostaną odrzucone, będą o tym fakcie powiadomieni telefonicznie lub pocztą e-mail. Od decyzji przysługuje im odwołanie w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Malborka lub wysłać listem poleconym na adres Urzędu Miasta Malborka, Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork
z dopiskiem „Budżet Obywatelski Junior – odwołanie”. W przypadku wysłania odwołania drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
7. Odwołania od wyników analizy rozpatrywane są przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w terminie 7 dni od daty złożenia odwołania.
8. W przypadku, gdy odwołanie zostanie rozpatrzone negatywnie, projekt zadania jest odrzucony. W przypadku oceny pozytywnej wniosek wpisywany jest na listę zadań poddanych pod głosowanie.
9. Zespół ds. MBOJ sporządzi protokół pisemny z dokonanej analizy wraz z listą pozytywnie zakwalifikowanych wniosków, których realizacja leży w zadaniach własnych miasta.
10. Wnioski dotyczące zbliżonych propozycji zadań mogą zostać połączone w zadania, w konsultacji z wnioskodawcą.
11. Wnioski, które pozytywnie przejdą analizę opisaną wyżej tworzą listę propozycji zadań do MBOJ.
12. Lista pozytywnie rozpatrzonych propozycji zadań do MBOJ zostanie podana do publicznej wiadomości.

§ 5. Wybór zadania do realizacji w ramach MBOJ
1. Termin głosowania nad propozycjami zadań do MBOJ określa się w harmonogramie.
2. Głosowanie odbędzie się:
a. dla uczniów szkół na terenie miasta Malborka – w ich macierzystych szkołach,
b. dla uczniów mających indywidualny tok nauczania – w miejscu nauki,
c. dla pozostałych uprawnionych w Urzędzie Miasta Malborka.
3. Szkoły indywidualnie wyznaczą formę głosowania oraz jeden dzień, jako termin głosowania na MBOJ, jednak musi on być w przedziale, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszych Zasad.
4. Szkoły zapewnią uczniom z indywidualnym tokiem nauczania udział w głosowaniu w dowolnym dniu, w terminie określonym w ust. 1.
5. Uczniowie uczący się poza Malborkiem będą mieli możliwość głosowania w Urzędzie Miasta Malborka w wyznaczonym dniu.
6. Każdy uprawniony ma prawo głosować tylko raz.
7. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku X w kratce obok nazwy zadania.
8. Wszystkie karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych tzn. czy zostały złożone przez osobę uprawnioną (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej) oraz czy nie zawierają błędów lub naruszeń zasad wskazanych na kartach do głosowania.
9. Propozycje zadań, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta Malborka i zaproponowane przez Burmistrza do realizacji w ramach możliwości finansowych miasta Malborka.
10. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej zadań, o kolejności na liście decyduje wartość zadania tj. zadania zostaną umieszczone na liście od zadania najmniej do najbardziej kosztownego. W pierwszej kolejności rekomendowane są zadania o mniejszej wartości.
11. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez projekty o tej samej wartości o kolejności na liście decydować będzie kolejność złożenia wniosków.
12. Rekomendowane do realizacji będą te zadania z list, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w MBOJ na dany rok.
13. Protokół z głosowania w szkołach sporządzają szkoły według przekazanego im wzoru.
14. Protokół zbiorczy z głosowania z przedłożeniem listy zadań wskazanych do realizacji sporządza Zespół ds. MBOJ.
15. Zadania, o których mowa wyżej tworzą MBOJ.
16. MBOJ zostanie wprowadzony do budżetu miasta Malborka w drodze uchwały Rady Miasta Malborka.
17. Wybrane do realizacji projekty zostaną skierowane do realizacji przez właściwe Wydziały Urzędu Miasta Malborka we współpracy z autorami projektu.

§ 6. Działania promocyjno-informacyjne
1. W trakcie realizacji MBOJ prowadzona jest kampania promocyjno-informacyjna polegająca na:
a) przybliżeniu młodzieży idei MBOJ oraz zachęcanie do składania wniosków,
b) przedstawienie zadań zgłaszanych do MBOJ i zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań do realizacji,
c) upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych MBOJ.
2. Kampania promocyjno – informacyjna będzie prowadzona m.in.: w Internecie, mediach lokalnych, szkołach w sposób bezpośredni poprzez udzielanie informacji na spotkaniach z młodzieżą.
3. Naczelnicy wydziałów oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do zapoznania się z procedurą konsultacji społecznych MBOJ, do organizacji pracy w wydziałach i jednostkach organizacyjnych zapewniającej sprawną obsługę zadań związanych z MBOJ oraz do informowania o zasadach MBOJ.